خوراک دام
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٦ آذر ،۱۳٩٠ : توسط : پاپکو

 

خوراک دام

تفکر سیستمی پیشنیاز تحول در مدیریت صنایع خوراک دام

 

سرعت روزافزون پیشرفت علم و دانش منجر به پدید آمدن تکنولوژی های جدید و ایجاد عرصه های نوین پارادایم مدیریت می گردد. هم اکنون این تغییر پارادایم در زمانی کمتر از یک دهه اتفاق می افتد. هدایت و کنترل تغییرات پدیده ای است که ارتباط مستقیمی بازمان و مکان دارد. بدین معنی که هر گونه ایستایی و عدم تحرک موجب نوعی عقب ماندگی از پیشرفت و شکوفایی بنگاههای اقتصادی محسوب می گردد.

در حال حاضرتجزیه و تحلیل شرایط علمی – اقتصادی از طریق اتخاذ یک تفکر سیتمی امکانپذیر است. صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان برای تقویت جامع نگری و بررسی دقیق تر روابط و تعاملات اقتصادی ملزم به اتخاذ رویکرد نظری – کاربردی هستند.

برای رسیدن به یک نظام کاربردی باید محوریت برنامه واحدهای تولید خوراک دام و طیور و آبزیان بر پایه موضوع خودنوسازی سازمانی مستقر شود. ایجاد فرهنگ حمایت از تغییرات (درسطح ستادی)، دقت در زمانبندی اجرای تغییرات و تدوین ساختار تحول گرا در زمره اصول رسیدن به یک سازمان نوگرا محسوب می شوند.

اصولا یکی از عوامل توانمند سازی سازمانها در ادامه رقابت ، موضوع پذیرش تغییرات، تعریف فرآیند انطباق پذیری و استفاده بموقع از فرصت های جدید ناشی از این تغییرات است. هم اکنون که شتاب اجرایی اصل 144 قانون اساسی و نتیجتا واگذاری امور به بخش خصوصی گسترده تر شده است. فرصت مناسبی برای عرصه فعالیت های نوین تولیدی – تجاری فراهم شده است. استفاده از این موقعیت ارزشمند و تجزیه و تحلیل تعاملات و شرایط آینده می تواند راهگشای صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در اتخاذ سیاست های اجرایی آتی باشد.

 مسئولین اجرایی کشور به حذف موانع غیر تعرفه ای افق هایی منطبق با شرایط سازمان تجارت جهانی را جلوه گر می سازد. بموازات این شرایط حمایت هایی که هم اکنون در خصوص صادرات محصولات صنایع مختلف لحاظ گردیده عامل موثری درتقویت رویکرد تجارت بین المللی صنایع خوراک دام وطیور و آبزیان کشور تلقی می گردد. در این میان وجود هسته ستادی مرکب از اعضای بخش های تحقیقاتی – دانشگاهی و تولید، اهرم قدرتمندی بمنظور سازماندهی سیاست های صنعت خوراک دام و طیور و آبزیان محسوب می گردد. این هسته ستادی بمنزله مستند سازتوسعه و نوسازی صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان عمل نموده و مشاوری مطمئن برای خود نوسازی صنایع خواهد بود.